Peters actuele website is
tetterettet.net
archief titels & intro's
 
reportages
interviews
artikelen
recensies
radioprogramma's
flyers, affiches
 
texts in English reportages
interviews
articles
 

mail naar Peter  
cv, werk, et cetera
 

 

 

Stadsgeluiden

31/03/2003

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is in 1972 opgericht. Het kreeg de taak om namens de gemeente Amsterdam kunstprijzen toe te kennen en opdrachten te geven op het gebied van de scheppende kunsten. In 1995 breidde het gemeentebestuur de verantwoordelijkheden van het AFK uit. Sindsdien zijn ook de subsidiëring van incidentele kunstprojecten, en het verstrekken van opdrachten voor beeldende kunst in de openbare ruimte in handen van het AFK.

In het kader van Cultuur en School stimuleert het AFK de cultuureducatie door middel van subsidies en opdrachten. Deze zijn bestemd voor intensieve samenwerkingsverbanden tussen scholen en kunstenaars of culturele instellingen. Bij de verdeling van de gelden gaat de voorkeur uit naar projecten in vmbo scholen, maar vwo scholen en basisscholen kunnen eveneens in aanmerking komen voor ondersteuning. Het moet gaan om bijzondere, niet reguliere samenwerkingsverbanden. Het project moet bovendien een aanvulling zijn op en verdieping geven aan de gebruikelijke taakstelling van beide partners.

Het is de bedoeling dat de leefomgeving van de deelnemers (de buurt, de stad) bron van onderzoek en inspiratie zijn voor het uit te voeren project. Kinderen en jongeren moeten in de projecten vooral een rol te spelen als producenten van cultuur, en niet zozeer als consumenten. De leefwereld van de jongeren zelf, datgene wat aan cultuur in hen leeft en de verbinding tussen verschillende culturen dienen centraal te staan. De kwaliteit van het kunstaspect is belangrijk bij de beoordeling van de aanvragen.

Het is van belang dat de projecten voor langere tijd een ondersteuning en verrijking betekenen van de binnenschoolse leerprocessen en de persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. Voor het project dienen binnen de school voldoende draagvlak en inzet aanwezig te zijn. Het AFK wil versnippering van het beschikbare budget voorkomen en kiest bij voorkeur voor een beperkt aantal grotere projecten.

Na ontvangst van een subsidie-aanvraag of projectvoorstel, wordt het plan voorgelegd aan een commissie van deskundigen voor inhoudelijk advies. Het AFK kan desgewenst bemiddelend of adviserend optreden, bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze van een kunstenaar of culturele instelling. De commissie brengt adviezen uit over de ingediende aanvragen die vervolgens aan het bestuur van het AFK worden voorgelegd ter formele toetsing en besluitvorming.

© Peter van Amstel - 2003