Peters actuele website is
tetterettet.net
archief titels & intro's
 
reportages
interviews
artikelen
recensies
radioprogramma's
flyers, affiches
 
texts in English reportages
interviews
articles
 

mail naar Peter  
cv, werk, et cetera
 

 

 

Seung-Ah Oh - Intuïtie, durf en een gevoelig oor

09/12/2011

Unieke vorm, eigen gedachte

Seung-Ah Oh

Een kloek stuk met lange lijnen van een virtuoos uitgebuite hobo, met over elkaar buitelende glijtonen en trillers, bijeengehouden door een ingenieus geweven web van ritmes en klankkleuren, een stuk met ‘veel energie, gebouwd op een overtuigend concept’. Voor dat stuk, het heet JungGa, kreeg de Koreaanse Seung-Ah Oh in 2010 de Buma Toonzetters Prijs voor de beste Nederlandse compositie van het jaar. Negen jaar eerder kwam Oh naar Nederland om in Den Haag haar studies voort te zetten aan het Koninklijk Conservatorium bij Louis Andriessen. Nog datzelfde jaar klonk in de Amsterdamse IJsbreker haar So-Ri II, een stuk voor viool, cello en piano. Meer...

De zonnige toekomst van Seung-Ah Oh

09/12/2011

Intuïtie, durf en een gevoelig oor

Seung-Ah Oh

“Heel merkwaardig”, zei ik, “zoals jij de zaak beschrijft gaat er een soort van componeren aan het componeren vooraf. Het complete materiaal en de organisatie moeten al klaar zijn voordat het eigenlijke werk begint, maar de vraag is dan wel wat het eigenlijke componeren ís.” Het lijkt wel alsof Zeitblom, de onafscheidelijke vriend van componist Leverkühn in Doctor Faustus van Thomas Mann, de vinger legt op zo ongeveer het enige pijnplekje waar de in Korea geboren componiste Seung-Ah Oh ook nog wel eens last van heeft: de opdringerige weerbarstigheid van nieuwe ideeën die een afgewogen vooropgezet plan om zeep dreigen te brengen. Want wat geeft dan de doorslag? Het gewicht van het doorwrochte plan, of de lichtheid van het spontane idee? Zeitblom verbaasde zich over Leverkühns uitleg van componeren binnen het systeem dat hij ontwikkelde, het twaaftoonssysteem, in werkelijkheid door Arnold Schönberg uitgevonden. Meer...

Seung-Ah Oh - Korea, Schönberg en de oosterse filosofie die trekt

09/12/2011

Een retourtje Wenen

Seung-Ah Oh

“Muziek was een belangrijk onderdeel van onze familiecultuur”, zegt de in 1969 geboren Seung-Ah Oh, maar in katholiek huize Oh klonk geen oude Koreaanse kamermuziek, geen volksmuziek uit de dorpen of van het platteland. Vader werkte in de jaren zeventig een tijd lang in Saoedi-Arabië, hij kwam terug met een fantastische geluidsinstallatie inclusief taperecorder en een flinke verzameling banden met operamuziek. “Hij draaide Pavarotti, alle grote zangers”, herinnert Oh zich, “heel vaak en heel hard. Toen ik in de jaren zeventig en tachtig opgroeide, vond niemand Koreaanse muziek belangrijk. Op de lagere en middelbare school kregen we wel muziekles, maar daar ging het vrijwel alleen over westerse muziek, vooral klassiek vanaf Beethoven en de romantiek. We kregen theorieles, we zongen liederen van Schubert en Schumann.” Meer...

Seung-Ah Oh - Ontwikkelingen, vondsten en vooruitzichten

09/12/2011

Stuk voor stuk

Seung-Ah Oh

“In mijn eerste jaar in Nederland schreef ik tien stukken in plaats van twee of hooguit drie per jaar, zoals voor die tijd”, zegt Oh. Niet allemaal kregen ze een plaats in de werkenlijst op haar website, die in totaal ongeveer veertig composities telt. De interessantste (volgens Oh zelf, maar ook omdat ze haar aanpak en ontwikkeling mooi illustreren) voorziet zij voor deze gelegenheid van een verhelderende toelichting.

So-Ri I en II – 2001 – gitaar, fluit; viool, cello en piano – 10’; 10’
“So-ri betekent geluid of lawaai. Het gaat in dit stuk niet zozeer om toonhoogtes, maar over hoe je geluiden op elkaar stapelt, hoe je klankblokken bouwt door het combineren van samenklank, herhaling en instrumentatie. Meer...

Seung-Ah Oh - Intuition, guts, and a sensitive ear

09/12/2011

Unique form, mind of her own

Seung-Ah Oh

A sturdy piece featuring the long lines of a brilliantly deployed oboe with somersaulting glissandi and trills, captured in an ingenious web of rhythms and timbres, a piece ‘full of energy, based on a convincing concept’. Seung-Ah Oh, originally from Korea, won the Buma Toonzetters Prijs for this piece, JungGa, an award for the most exceptional Dutch composition of 2010. Nine years earlier, Oh had arrived in the Netherlands to continue her studies at the Royal Conservatoire in The Hague under Louis Andriessen. Before the year was out her piece So-Ri II for violin, cello, and piano was played in the IJsbreker in Amsterdam. Subsequent years saw numerous performances at virtually all of the venues and festivals for contemporary music in the Netherlands, often featuring spanking new work. The Zephyr Quartet and Electra played her compositions as did Slagwerk Den Haag and De Volharding, Nieuw Ensemble, Hexnut, and Klang. In other words, Oh has every reason to refer to herself as a Dutch composer and that is what she feels herself to be. Meer...

Seung-Ah Oh’s sunny future

09/12/2011

Intuition, guts, and a sensitive ear

Seung-Ah Oh

"Strangely enough”, I said, “the way you describe it, the act of composing is preceded by an initial round of precomposing. All of the materials need to be ready and the structure has to be in place before the actual work begins. Which makes me wonder, what does real composing entail?” It is as if Zeitblom, fast friend of the composer Leverkühn in Thomas Mann’s Doctor Faustus, hits the Korean-born composer Seung-Ah Oh where it hurts. She regularly struggles with the interfering obstinacy of new ideas that threaten to put paid to balanced and methodical plans. Which factor will tip the scales? The gravity of a well thought-out plan or the lightness of spontaneous ideas? Zeitblom expressed his wonderment as Leverkühn explained how he composed according to a system that he had developed, the twelve-tone technique (Arnold Schoenberg was the inventor in the real world). Meer...

Seung-Ah Oh - Korea, Schoenberg, and the appeal of an eastern philosophy

09/12/2011

Round-trip to Vienna

Seung-Ah Oh

“Music was important to our family when I grew up”, says Seung-Ah Oh, who was born in 1969. Yet in the Roman Catholic Oh household no ancient Korean chamber music could be heard or folk music from the villages or rural areas. In the 1970s, Seung-Ah’s father worked in Saudi Arabia for a while and came back with a fabulous hi-fi system, including a tape recorder and an extensive collection of opera tapes. “He played Pavarotti, all of the well-known singers”, Oh remembers, “very often and very loudly. When I grew up in the 1970s and 1980s nobody believed that Korean music was important. We did music in primary and secondary school but it was almost exclusively about western music, mainly classical, starting with Beethoven and the Romantics. We had theory lessons and sang Schubert and Schumann.” Meer...

Seung-Ah Oh - Developments, finds and prospects

09/12/2011

Piece by piece

Seung-Ah Oh

“During my first year in the Netherlands I wrote ten pieces instead of two or maximally three per year, as before”, Oh says. Not all of these works are among the forty compositions listed on her website. Below is a selection of the most interesting pieces (according to Oh, and also because they illustrate her approach and the way she has developed) with some explanatory notes, provided for this occasion.

So-Ri I and II – 2001 – guitar, flute; violin, cello, and piano – 10’; 10’
“So-ri means sound or noise. This piece is not so much about pitch but about stacking up sounds; how to build blocks of sound using harmony, repetition, and instrumentation. Meer...